Sama geht's noch ?!

Keen Jott, keen Staat, keen Patriarchiat. Und och keene Gentrificksch... Hicks*.